Referat

Referat frå årsmøtet i FAP ved Universitetet i Bergen

januar 17th, 2012  |  Published in Årsmøte, Møtereferat, Referat

Referat frå årsmøtet i FAP ved Universitetet i Bergen 1. desember 2011

1. Presentasjon av verktøykasse fra FAP-nasjonal
Harald Åge Sæthre presenterte verktøykassen/informasjonsbasen som er utarbeidd for lokalt FAP-arbeid. Verktøykassen er planlagt ferdigstilt ved årsmøtet for FAP nasjonalt 2012.

2. Vedtekter
FAP UiBs vedtekter vart vedtekne som følgjer:
i. FAP ved UiB er en lokal fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet.
ii. FAP ved UiB har samme fagpolitiske målsetting som FAP nasjonalt
iii. FAP ved UiB skal gi innspill og råd til Forskerforbundet lokalt i saker som berører teknisk-administrativt personale
iv. FAP ved UiB skal ha jevnlige arrangementer for sine medlemmer
v. FAP ved UiB skal søke samarbeid med andre FAP-foreninger i Bergen og Hordaland
vi. FAP ved UiB skal arbeide for at alle som representerer teknisk/administrativt personale i lokale og nasjonale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP
vii. FAP ved UiB skal foreslå medlemmer til lokale og nasjonale verv i Forskerforbundet og FAP
viii. FAP ved UiB avholder årsmøte en gang i året. Årsmøtet skal inneholde følgende vedtakssaker:
i. Valg:
På årsmøtet velges medlemmer til styret for foreningen. Medlemmer av styret velges for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet i arbeidet, skal ikke mer enn halvparten av medlemmene i styret være på valg hvert år.
ii. Årsberetning fra forrige år
iii. Virksomhetsplan for neste år
ix. FAP ved UiB har ikke eget budsjett, men søker om midler fra FUB og/eller om OU-midler for gjennomføring av arrangementer.
x. FAP ved UiB sine vedtekter kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet.

3. Årsplan for FAP UiB
(Saka heitte opprinneleg Årsplan og budsjett for FAP UiB, men sidan vedtektene allereie var vedtekne m.a. med pkt ix; vart underpunktet budsjett fjerna frå vedtaket.)

Årsplanen for FAP UiB vart vedteken som følgjer:

Kalender og årsplan for FAP, UIB
Februar
Årsmøte i FUB
Mars
Nasjonalt vårseminar FAP
Det årlige Solstrandseminaret i regi av FUB
April
Lokalt arrangement for UiB i regi av FAP-styret
Sommeren 2012 (juni eller august/september)
FAP i fellesskap (fellesarrangement med FAP ved de andre institusjonene i Bergen)
September
Tillitsvalgtopplæring i regi av FUB
November
Årsmøte for FAP ved UiB
Nasjonalt FAP-seminar (trolig i Bergen)

4. Val
Følgjande vart valde til styre i FAP ved UiB:
Asbjørn Engevik
Hans-Petter Isaksen
Toril Ivarsøy
Michael Riisøen
Elisabet Veland
Styret konstituerer seg sjølv på første styremøte.

Referat fra FAP i fellesskap

september 1st, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt, Referat

Møtet 15. juni ble innledet med at de tre personaldirektørene fortalte om egne institusjoners lønnspolikk. De tre representantene var Christina Brunner (NHH), Eli Glambek (HiB) og Britt-Karin Muri (UiB).

Innspillene fra salen gikk bl.a. på manglende fleksibilitet i lønnsendringer for den enkelte ansatte, og panelet samstemte i at dette er en utfordring.

Diskusjonen kom bl.a. inn på kompetansehevingstilbud, bruk av stillingskoder, karriereveier og lønnsforhandlinger.

Det var fint oppmøte på debatten, og vi avsluttet med tapas og hyggelig, uformelt samvær.

Tusen takk til både panelet og alle som deltok!

Dagens sitat: «De lokale lønnsforhandlingene kan være hjerteskjærende urettferdig!»
Dagens beste oppfordring: «Vi må bli flinkere til å stille krav når vi ansettes i stillinger!»

Tags:

Referat frå debattmøtet 4. april

april 12th, 2011  |  Published in Aktiviteter, Debatt, Referat

Vi var nærare 40 samla i auditoriet i Sydneshaugen skole for å diskutera Byråkratisering av høgre utdanning. Møtet vart innleidd med eit svært interessant og inspirerande innlegg frå professor Ivar Bleiklie som greidde ut om endringane i administrasjonen av universiteta: NPM i styringen av norske universiteter  – byråkratisering av høyere utdanning?

Deltakarane i debattpanelet var rektor Sigmund Grønmo, administrasjonssjef Ida Holen, dekan Gjert Kristoffersen og leiar av FAP-UiB Harald Åge Sæthre. Desse hadde friske innlegg, og innspela frå salen var både generelle og til dels retta mot enkeltdeltakarar i panelet og professor Ivar Bleiklie.

«Konklusjonen» i møtet vart vel i stor grad at mykje av byråkratiseringa kjem som pålegg frå «utsida» av UiB. Diskusjonen bør likevel halda fram; kan vi gjera noko med denne delen av byråkratiseringa? Og ikkje minst – kva med byråkratisering som vi sjølve genererer på ulike måtar..?

Tusen takk til alle som deltok, særleg Ivar Bleiklie og panelet, men også alle tilhøyrarane. Vi vonar det er interesse for fleire slike arrangement – slike opne debattar er noko i alle fall vi i arrangementskomiteen ønskjer det var meir av ved Universitetet i Bergen.

Referat fra FAP-møte 12. november 2009

mars 23rd, 2010  |  Published in Referat

”FAP er den viktigste fagorganisasjonen ved UiB, fordi vi har en grenseflate opp imot den vitenskaplege gruppen!” (Jan Hatling)

Ildsjeler i Forskerforbundet ved UiB dro i gang et medlemsmøte i november 2009, der alle FFs medlemmer som er teknisk/administrativt ansatte (135), ble invitert. Ca 20 personer møtte, og fikk høre leder i FAP, Kjersti Sørlie Rimer snakke om FF og organisasjonens fagpolitiske foreninger.

Vår egen Harald Åge Sæthre holdt også et innlegg der han la frem et liste med forslag til hva en FAP-gruppe ved UiB kan jobbe for. Denne ble svært godt mottatt av de fremmøtte.

Man fikk en fin diskusjon omkring de ulike sakene, og engasjementet var godt. Som et første resultat av møtet ble det konstituert en FAP-gruppe som prøver å jobbe for å revitalisere FAP i UiB-organisasjonen.