Vedtekter for FFTA ved UiB

1. FFTA ved UiB er en lokal fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet.
2. FFTA ved UiB har samme fagpolitiske målsetting som FFTA nasjonalt (FFTA vedtekter nasjonalt).
3. FFTA ved UiB skal gi innspill og råd til Forskerforbundet lokalt (FUB) i saker som berører teknisk-administrativt personale.
4. FFTA ved UiB skal ha jevnlige arrangementer for sine medlemmer.
5. FFTA ved UiB skal søke samarbeid med andre FFTA-foreninger i Bergen og Hordaland.
6. FFTA ved UiB skal arbeide for at alle som representerer teknisk administrativt personale i lokale og sentrale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FFTA.
7. FFTA ved UiB skal foreslå medlemmer til lokale og sentrale verv i Forskerforbundet og FFTA.
8. FFTA ved UiB avholder årsmøte en gang i året.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Valg: Styrets sammensetning velges på årsmøtet. For å sikre kontinuitet i arbeidet, bør ikke mer enn halvparten av medlemmene i styret byttes ut hvert år.
  •  Årsberetning fra forrige år med oversikt over aktiviteter.
  • Forslag til aktiviteter for neste år.

9. FFTA ved UiB søker midler fra FUB og/eller OU-midler for gjennomføring av arrangementer og annet.
10. FFTA ved UiB sine vedtekter kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet.

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 1. desember 2011, og endret på årsmøtet 8. februar 2019