Referat frå årsmøtet i FAP ved Universitetet i Bergen

januar 17th, 2012  |  Published in Årsmøte, Møtereferat, Referat

Referat frå årsmøtet i FAP ved Universitetet i Bergen 1. desember 2011

1. Presentasjon av verktøykasse fra FAP-nasjonal
Harald Åge Sæthre presenterte verktøykassen/informasjonsbasen som er utarbeidd for lokalt FAP-arbeid. Verktøykassen er planlagt ferdigstilt ved årsmøtet for FAP nasjonalt 2012.

2. Vedtekter
FAP UiBs vedtekter vart vedtekne som følgjer:
i. FAP ved UiB er en lokal fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet.
ii. FAP ved UiB har samme fagpolitiske målsetting som FAP nasjonalt
iii. FAP ved UiB skal gi innspill og råd til Forskerforbundet lokalt i saker som berører teknisk-administrativt personale
iv. FAP ved UiB skal ha jevnlige arrangementer for sine medlemmer
v. FAP ved UiB skal søke samarbeid med andre FAP-foreninger i Bergen og Hordaland
vi. FAP ved UiB skal arbeide for at alle som representerer teknisk/administrativt personale i lokale og nasjonale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP
vii. FAP ved UiB skal foreslå medlemmer til lokale og nasjonale verv i Forskerforbundet og FAP
viii. FAP ved UiB avholder årsmøte en gang i året. Årsmøtet skal inneholde følgende vedtakssaker:
i. Valg:
På årsmøtet velges medlemmer til styret for foreningen. Medlemmer av styret velges for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet i arbeidet, skal ikke mer enn halvparten av medlemmene i styret være på valg hvert år.
ii. Årsberetning fra forrige år
iii. Virksomhetsplan for neste år
ix. FAP ved UiB har ikke eget budsjett, men søker om midler fra FUB og/eller om OU-midler for gjennomføring av arrangementer.
x. FAP ved UiB sine vedtekter kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet.

3. Årsplan for FAP UiB
(Saka heitte opprinneleg Årsplan og budsjett for FAP UiB, men sidan vedtektene allereie var vedtekne m.a. med pkt ix; vart underpunktet budsjett fjerna frå vedtaket.)

Årsplanen for FAP UiB vart vedteken som følgjer:

Kalender og årsplan for FAP, UIB
Februar
Årsmøte i FUB
Mars
Nasjonalt vårseminar FAP
Det årlige Solstrandseminaret i regi av FUB
April
Lokalt arrangement for UiB i regi av FAP-styret
Sommeren 2012 (juni eller august/september)
FAP i fellesskap (fellesarrangement med FAP ved de andre institusjonene i Bergen)
September
Tillitsvalgtopplæring i regi av FUB
November
Årsmøte for FAP ved UiB
Nasjonalt FAP-seminar (trolig i Bergen)

4. Val
Følgjande vart valde til styre i FAP ved UiB:
Asbjørn Engevik
Hans-Petter Isaksen
Toril Ivarsøy
Michael Riisøen
Elisabet Veland
Styret konstituerer seg sjølv på første styremøte.

Leave a Response