Vedtekter for FAP ved UiB

januar 4th, 2012  |  Published in Årsmøte

1. FAP ved UiB er en lokal fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet
2. FAP ved UiB har samme fagpolitiske målsetting som FAP nasjonalt
3. FAP ved UiB skal gi innspill og råd til Forskerforbundet lokalt i saker som berører teknisk-administrativt personale
4. FAP ved UiB skal ha jevnlige arrangmenter for sine medlemmer
5. FAP ved UiB skal søke samarbeid med andre FAP-foreninger i Bergen og Hordaland
6. FAP ved UiB skal arbeide for at alle som representerer teknisk administrativt personale i lokale og sentrale verv i Forskerforbundet, skal være tilknyttet FAP
7. FAP ved UiB skal foreslå medlemmer til lokale og sentrale verv i Forskerforbundet og FAP
8. FAP ved UiB avholder årsmøte en gang i året. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

  • Valg:
    På årsmøtet velges medlemmer til styret for foreningen. Medlemmer av styret velges for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet i arbeidet, skal ikke mer enn halvparten av medlemmene i styret være på valg hvert år
  • Årsberetning fra forrige år med oversikt over aktiviteter og utgifter
  • Forslag til virksomhetsplan for neste år
9. FAP ved UiB søker midler fra FUB og/eller OU-midler for gjennomføring av arrangementer og annet
10. FAP ved UiB sine vedtekter kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet
Vedtektene ble vedtatt i årsmøtet 1. desember 2011, og endelig godkjent i FAP-styremøtet 14. desember 2011.

Leave a Response